ถามมา-ตอบไป

  • พิมพ์

Q: โรคมือ เท้า ปาก กับโรคปากเท้าเปื่อย แตกต่างกันอย่างไร

A: โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบเฉพาะในคน และติดต่อจากคนสู่คน  ส่วนโรคปากเท้าเปื่อย เกิดจากไวรัสตัวอื่น  เป็นโรคติดต่อที่เกิดกับสัตว์กีบ  เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เป็นต้น  ทำให้สัตว์ป่วยมีอาการเป็นแผลที่ปากและกีบเท้า  สัตว์ที่ป่วยมักไม่ตายหรือมีอัตราป่วยตายต่ำ  ไม่จัดว่าเป็นโรคติดต่อถึงคน  โดยในอดีตเคยพบผู้ป่วยเพียงไม่กี่ราย  มีอาการเล็กน้อยและหายได้เองโดยไม่ต้องให้การรักษา