รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคไข้เลือดออก

  • พิมพ์
Q :   รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
   A : การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก อาศัยอาการทางคลินิกร่วมกับผลการตรวจทางโลหิตวิทยา ก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ได้แก่

1. ไข้สูงเฉียบพลัน และสูงลอย 2 - 7 วัน2. อาการเลือดออกอย่างน้อย tourniquet test ให้ผลบวกร่วมกับอาการเลือดออกอื่น3. ปริมาณเกล็ดเลือด 100,000 เซลล์ / ลบ.มม. หรือนับจำนวนเกล็ดเลือดใน 10 oil field ค่าเฉลี่ย 3 per oil fied4. ความเข็มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hct) เพิ่มขึ้น เท่ากับหรือมากกว่า 20 % เมื่อเทียบกับ Hct เดิม

 

การส่งตัวอย่างน้ำเหลือง (Serology) เพื่อตรวจยืนยันโรคไข้เลือดออก ควรส่งเมื่อผู้ป่วยมีอาการรวมทั้งผลการตรวจโหลิตวิทยาไม่ชัดเจน หรือผู้ป่วยมีอาการลักษณะแปลกออกไป (Unusual manifestation) เช่นอาการทางสมอง ทางตับ